Reglement

Lees hier aandachtig het complete reglement

Asperge Fiets Vierdaagse Arcen – Reglement

 1. De inschrijving staat open voor iedereen die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt, met dien verstande dat bij inschrijving in gezinsverband geen leeftijdsgrens is gesteld.
 2. De inschrijving dient te geschieden op het officiële inschrijfformulier of via het inschrijfformulier op de website. Als bewijs van inschrijving geldt de deelnemers/stempelkaart welke niet overdraagbaar is.
 3. De Asperge Fiets Vierdaagse Arcen is een recreatieve tocht met een maximum snelheid van 25 km. per uur.
 4. De herinnering wordt bij de eindcontrole op de vierde dag uitgereikt aan die deelnemers die de vier dagen hebben uitgereden en die in het bezit zijn van alle controle stempels.
 5. De deelnemers zijn verplicht de voor iedere fietser geldende verkeersregelen in acht te nemen.
 6. De fietsen van de deelnemers dienen aan de wettelijk gestelde eisen te voldoen.
 7. Het is verboden om door ongepaste luidruchtigheid of door ongemanierd optreden, anderen te hinderen.
 8. Het dragen of vervoeren van reclame is niet toegestaan.
 9. Het hinderlijk laten spelen van muziektoestellen is verboden.
 10. De deelnemer doet bij voorbaat afstand van alle aanspraken welke hij of zij tegenover de organisatie zou kunnen doen gelden wegens schade door welke oorzaak ook ontstaan en vrijwaart de organisatie voor alle vorderingen welke het gevolg kunnen zijn van het deelnemen. Een en ander geldt ook voor de eventuele nevenactiviteiten.
 11. Wanneer naar oordeel van de organisatie bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken de Asperge Fiets Vierdaagse Arcen geheel of gedeeltelijk geen doorgang te laten vinden, kan de inschrijver of andere belanghebbende uit dien hoofde, geen aanspraak maken op schadevergoeding of restitutie van inschrijfgelden.
 12. Bij annulering door de deelnemer zal er geen restitutie plaatsvinden van het betaalde inschrijfgeld.
 13. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de organisatie van Asperge Fiets Vierdaagse Arcen.